Tagi

Czym są tagi bądź znaczniki? Jak wyglądają? Do czego służą? Oto przykłady:

Wygląd znacznika HTML : <nawa_znacznika>*  </nazwa_znacznika>**

* - znacznik otwierający
** - znacznik zamykający

Elementy składni HTML:

>> !DOCTYPE - element definiuje standard języka HTML użyty w dokumencie
>> A - element definiuje odnośnik
>> ABBR - element definiuje skrót
>> ACRONYM - element definiuje akronim
>> ADDRESS - element definiuje informacje o autorze strony WWW
>> APPLET - element definiuje applet (program) napisany w języku Java
>> AREA - element definiuje obszar mapy graficznej
>> B - element definiuje tekst pogrubiony
>> BASE - element definiuje adres bazowy dla strony WWW
>> BASEFONT - element definiuje domyślne właściwości czcionki
>> BDO - element definiuje kierunek wyświetlania tekstu
>> BIG - element definiuje tekst powiększony
>> BLOCKQUOTE - element definiuje wydzielony blok tekstu
>> BODY - element definiuje "ciało" strony WWW czyli jej zawartość
>> BR - element definiuje przełamamnie akapitu
>> BUTTON - element definiuje przyciski w formularzach
>> CAPTION - element definiuje podpis tabeli
>> CENTER - element definiuje położenie centralne
>> CITE - element definiuje cytat
>> CODE - element definiuje fragment programu komputerowego
>> COL - element definiuje właściwości pojedynczej kolumny
>> COLGROUP - element definiuje właściwości grupy kolumn
>> DD - element definiuje wyjaśnienie hasła dla listy definicji
>> DEL - element definiuje tekst usunięty
>> DFN - element definiuje tekst jako definicję
>> DIR - element definiuje listę zawierającą elementy w wielu kolumnach
>> DIV - element definiuje i grupuje elementy oraz ich atrybuty
>> DL - element definiuje listę definicji
>> DT - element definiuje hasło dla listy definicji
>> EM - element definiuje tekst charakterystyczny
>> FIELDSET - element definiuje i grupuje elementy formularza
>> FONT - element definiuje właściwości czcionki
>> FORM - element definiuje formularz na stronie
>> FRAME - element definiuje źródło i właściwości ramek
>> FRAMESET - element definiuje zbiór ramek
>> H1 - element definiuje nagłówek i jego wielkość (największy)
>> H2 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
>> H3 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
>> H4 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
>> H5 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
>> H6 - element definiuje nagłówek i jego wielkość (najmniejszy)
>> HEAD - element definiuje nagłówek i elementy opisujące dokument HTML
>> HR - element definiuje linię poziomą
>> HTML - element definiuje początek dokumentu HTML
>> I - element definiuje tekst pochyły
>> IFRAME - element definiuje ramkę umieszczoną w dowolnej części dokumentu
>> IMG - element definiuje grafikę
>> INPUT - element definiuje różne pola w formularzach
>> INS - element definiuje wstawkę redakcyjną
>> ISINDEX - element definiuje pole tekstowe w formularzach
>> KBD - element definiuje tekst wprowadzany z klawiatury
>> LABEL - element definiuje pole formularza uaktywniane po kliknięciu na etykietę
>> LEGEND - element definiuje tytuł dla grupy elementów FIELDSET
>> LI - element definiuje nowy element listy
>> LINK - element definiuje relacje pomiędzy odnośnikami
>> MAP - element definiuje mapę graficzną
>> MENU - element definiuje listę zawierającą elementy w jednej kolumnie
>> META - element definiuje właściwości dokumentu HTML
>> NOFRAMES - element definiuje tekst dla przeglądarek bez obsługi ramek
>> NOSCRIPT - element definiuje tekst dla przeglądarek bez obsługi skryptów
>> OBJECT - element definiuje obiekt multimedialny
>> OL - element definiuje listę numerowaną
>> OPTGROUP - element definiuje etykiety dla zgrupowanych pól wyboru
>> OPTION - element definiuje nowe pozycje listy w polach wyboru SELECT
>> P - element definiuje akapit
>> PARAM - element definiuje parametry obiektu
>> PRE - element definiuje tekst, w którym zachowane są białe znaki
>> Q - element definiuje cytat zagnieżdżony
>> S - element definiuje tekst przekreślony
>> SAMP - element definiuje fragment kodu, próbkę
>> SCRIPT - element definiuje skrypt
>> SELECT - element definiuje rozwijane pole wyboru w formularzach
>> SMALL - element definiuje tekst pomniejszony
>> SPAN - element definiuje i grupuje elementy liniowe oraz ich atrybuty
>> STRIKE - element definiuje tekst przekreślony
>> STRONG - element definiuje tekst mocno wytłuszczony
>> STYLE - element definiuje style przypisane do elementów strony WWW
>> SUB - element definiuje indeks dolny
>> SUP - element definiuje indeks górny
>> TABLE - element definiuje tabelę
>> TBODY - element definiuje i grupuje zawartość tabeli do przewijania
>> TD - element definiuje komórki tabeli
>> TEXTAREA - element definiuje duże pola tekstowe w formularzach
>> TFOOT - element definiuje stopkę tabeli
>> TH - element definiuje tytuł kolumny
>> THEAD - element definiuje nagłówek tabeli
>> TITLE - element definiuje tytuł strony
>> TR - element definiuje wiersz tabeli
>> TT - element definiuje tekst o stałej szerokości liter
>> U - element definiuje tekst podkreślony
>> UL - element definiuje listę zwykłą
>> VAR - element definiuje nazwę zmiennej


Atrybuty składni HTML:

>> abbr - atrybut definiuje skrótowy opis zawartości komórki w tabeli
>> accept-charset - atrybut definiuje akceptowany język
>> accept - atrybut definiuje akceptowany zestaw znaków
>> accesskey - atrybut definiuje klawisz skrótu
>> action - atrybut definiuje adres strony przetwarzającej dane z formularza
>> align - atrybut definiuje wyrównanie względem innych elementów
>> alink - atrybut definiuje kolor naciskanych odnośników
>> alt - atrybut definiuje tekst alternatywny gdy element nie może być wyświetlony
>> archive - atrybut definiuje nazwę pliku, który zawiera klasy appletu
>> axis - atrybut definiuje nazwę pokrewnej grupy komórek
>> background - atrybut definiuje adres graficznego tła strony WWW
>> bgcolor - atrybut definiuje kolor tła
>> border - atrybut definiuje szerokość ramki
>> cellpadding - atrybut definiuje odległość akapitu od krawędzi komórki
>> cellspacing - atrybut definiuje szerokośc krawędzi komórek
>> char - atrybut definiuje znak, względem którego nastąpi wyrównanie
>> charoff - atrybut definiuje pozycję znaku wyrównania
>> charset - atrybut definiuje język w jakim zakodowano dokument
>> checked - atrybut definiuje element formularza jako wybrany
>> cite - atrybut definiuje adres źródła informacji
>> class - atrybut definiuje klasę CSS dla elementu
>> classid - atrybut definiuje informacje o klasie obiektu
>> clear - atrybut definiuje położenie nowej linii za grafiką
>> code - atrybut definiuje nazwę appletu w Javie dla elementu APPLET
>> codebase - atrybut definiuje adres bazowy dla atrybutu code
>> codetype - atrybut definiuje typ obiektu
>> color - atrybut definiuje kolor czcionki
>> cols - atrybut definiuje liczbę kolumn lub szerokość elementu
>> colspan - atrybut definiuje ilość połączonych kolumn
>> compact - atrybut definiuje listę bardziej zwartą
>> content - atrybut definiuje wartość atrybutu "name"
>> coords - atrybut definiuje współrzędne regionu w mapie odsyłaczy
>> data - atrybut definiuje plik z danymi obiektu
>> datetime - atrybut definiuje datę zmian
>> declare - atrybut definiuje deklarację obiektu
>> defer - atrybut definiuje opóźnienie wykonywania skryptu
>> dir - atrybut definiuje kierunek wyświetlania tekstu lub położenie elementu
>> disabled - atrybut definiuje brak możliwości korzystania z elementu
>> enctype - atrybut definiuje sposób kodowania danych
>> face - atrybut definiuje rodzaj czcionki
>> frame - atrybut definiuje typ obramowania tabeli
>> frameborder - atrybut definiuje obramowanie ramki
>> headers - atrybut definiuje listę nazw nagłówków komórek
>> height - atrybut definiuje wysokość elementu
>> href - atrybut definiuje adres strony lub miejsca
>> hreflang - atrybut definiuje język docelowej strony WWW
>> hspace - atrybut definiuje odstępy poziome dookoła elementu
>> http-equiv - atrybut definiuje wartość dla nagłówka strony
>> id - atrybut definiuje unikalny identyfikator
>> ismap - atrybut definiuje współrzędne dodawane do adresu odnośnika
>> label - atrybut definiuje etykietę grupy
>> lang - atrybut definiuje język dla całej lub fragmentu strony
>> language - atrybut definiuje język skryptu
>> link - atrybut definiuje kolor odnośników
>> longdesc - atrybut definiuje adres dokumentu opisującego element
>> marginheight - atrybut definiuje szerokość marginesu pionowego ramki
>> marginwidth - atrybut definiuje szerokość marginesu poziomego ramki
>> maxlength - atrybut definiuje maksymalną długość tekstu w polu
>> media - atrybut definiuje typ nośnika
>> method - atrybut definiuje sposób przekazywania parametrów
>> multiple - atrybut definiuje wybór wielu elementów
>> name - atrybut definiuje nazwę elementu
>> nohref - atrybut definiuje obszar, z którym nie jest związany żaden odnośnik
>> noresize - atrybut definiuje stały rozmiar ramki
>> noshade - atrybut definiuje brak cienia pod linią HR
>> nowrap - atrybut definiuje blokowanie przełamywanie akapitów
>> object - atrybut definiuje nazwę pliku z serializowaną wersją appletu
>> onblur - atrybut definiuje reakcję na opuszczeniu aktywnego elementu
>> onclick - atrybut definiuje reakcję na kliknięcie myszy
>> onfocus - atrybut definiuje reakcję na uaktywnienie elementu
>> onkeydown - atrybut definiuje reakcję na wciśnięcie klawisza
>> onkeypress - atrybut definiuje reakcję na wciśnięcie i puszczenie klawisza
>> onkeyup - atrybut definiuje reakcję na puszczenie klawisza
>> onload - atrybut definiuje reakcję na wczytanie strony WWW
>> onmousedown - atrybut definiuje reakcję na dwukrotne kliknięcie myszy
>> onmousedown - atrybut definiuje reakcję na wciśnięcie przycisku myszy
>> onmousemove - atrybut definiuje reakcję na poruszenie myszą nad elementem
>> onmouseout - atrybut definiuje reakcję na opuszczenie elementu
>> onmouseover - atrybut definiuje reakcję na najechanie nad element
>> onmouseup - atrybut definiuje reakcję na puszczenie przycisku myszy
>> onunload - atrybut definiuje reakcję na usunięcie strony WWW
>> profile - atrybut definiuje adresy profili dokumentów HTML
>> prompt - atrybut definiuje tekst opisujący pole formularza
>> readonly - atrybut definiuje element tylko do odczytu
>> rel - atrybut definiuje relacje między dokumentami
>> rev - atrybut definiuje odwrote relacje między dokumentami
>> rows - atrybut definiuje liczbę kolumn lub wysokość elementu
>> rowspan - atrybut definiuje ilość połączonych wierszy
>> rules - atrybut definiuje typ krawędzi tabeli
>> scheme - atrybut definiuje schemat profilu
>> scope - atrybut definiuje zasięg komórki nagłówka
>> scrolling - atrybut definiuje paski przewijania w ramce
>> shape - atrybut definiuje kształt aktywnego regionu mapy odsyłaczy
>> size - atrybut definiuje wielkość elementu
>> span - atrybut definiuje ilość kolumn w grupie
>> src - atrybut definiuje adres zawartości elementu
>> standby - atrybut definiuje tekst pokazywany w czasie ładowania obiektu
>> start - atrybut definiuje numer początkowy listy
>> style - atrybut definiuje styl CSS elementu
>> summary - atrybut definiuje skrótowy opis tabeli
>> tabindex - atrybut definiuje kolejność tabulacji
>> target - atrybut definiuje okno docelowe dla otwieranego dokumentu
>> text - atrybut definiuje kolor tekstu
>> title - atrybut definiuje tytuł elementu
>> type - atrybut definiuje typ elementu
>> usemap - atrybut definiuje adres mapy dla elementu
>> valign - atrybut definiuje wyrównanie w pionie
>> value - atrybut definiuje wartość atrybutu
>> valuetype - atrybut definiuje typ wartości atrybutu
>> version - atrybut definiuje standard języka HTML użyty w dokumencie
>> vlink - atrybut definiuje kolor odwiedzonych odnośników
>> vspace - atrybut definiuje odstępy pionowe dookoła elementu
>> width - atrybut definiuje szerokość elementu


Specyfikacja CSS (Kaskadowe Arkusze Stylów)

>> !important - styl definiuje ważniejszą deklarację stylów
>> active - styl definiuje właściwości naciskanych odnośników
>> after - styl definiuje za elementem dowolną zawartość
>> azimuth - styl definiuje kąt wydobywania się dźwięku w poziomie
>> background-attachment - styl definiuje przewijanie graficznego tła
>> background-color - styl definiuje kolor tła
>> background-image - styl definiuje adres tła graficznego
>> background-position - styl definiuje położenie tła graficznego
>> background-repeat - styl definiuje powtórzenie tła graficznego
>> background - styl definiuje właściwości tła
>> before - styl definiuje przed elementem dowolną zawartość
>> border-bottom-color - styl definiuje kolor dolnej ramki
>> border-bottom-style - styl definiuje wygląd dolnej ramki
>> border-bottom-width - styl definiuje szerokość dolnej ramki
>> border-bottom - styl definiuje właściwości dolnej ramki
>> border-color - styl definiuje kolor ramki
>> border-left-color - styl definiuje kolor lewej ramki
>> border-left-style - styl definiuje wygląd lewej ramki
>> border-left-width - styl definiuje szerokość lewej ramki
>> border-left - styl definiuje właściwości lewej ramki
>> border-right-color - styl definiuje kolor prawej ramki
>> border-right-style - styl definiuje wygląd prawej ramki
>> border-right-width - styl definiuje szerokość prawej ramki
>> border-right - styl definiuje właściwości prawej ramki
>> border-style - styl definiuje styl i wygląd ramki
>> border-top-color - styl definiuje kolor górnej ramki
>> border-top-style - styl definiuje wygląd górnej ramki
>> border-top-width - styl definiuje szerokość górnej ramki
>> border-top - styl definiuje właściwości górnej ramki
>> border-width - styl definiuje szerokość ramki
>> border - styl definiuje właściwości ramki
>> bottom - styl definiuje odległość od dolnej krawędzi
>> caption-side - styl definiuje położenie tytułu tabeli
>> clear - styl definiuje położenie nowego akapitu
>> clip - styl definiuje widoczną część elementu dla stylu overflow
>> color - styl definiuje kolor tekstu
>> content - styl definiuje tworzenie zawartości dokumentu
>> counter-increment - styl definiuje zmianę wartości licznika
>> counter-reset - styl definiuje nową wartość licznika
>> cue-after - styl definiuje odtwarzanie dźwięku po elemencie
>> cue-before - styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed elementem
>> cue - styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed lub po elemencie
>> cursor - styl definiuje wygląd kursora
>> direction - styl definiuje kierunek wyświetlania tekstu
>> display - styl definiuje sposób wyświetlania elementu
>> elevation - styl definiuje kąt wydobywania się dźwięku w pionie
>> empty-cells - styl definiuje typ obramowania komórek tabeli, które są puste
>> first-child - styl definiuje właściwości pierwszego elementu w hierarchii
>> first-letter - styl definiuje właściwości pierwszej litery elementu
>> first-line - styl definiuje właściwości pierwszej linii elementu
>> float - styl definiuje kierunek oblewania elementu
>> focus - styl definiuje właściwości elementu aktualnie używanego
>> font-family - styl definiuje rodzaj oraz rodzinę czcionki
>> font-size-adjust - styl definiuje współczynnik wielkości do wysokości znaku
>> font-size - styl definiuje wielkość czcionki
>> font-stretch - styl definiuje rozstrzelenie liter
>> font-style - styl definiuje styl czcionki
>> font-variant - styl definiuje wariant czcionki
>> font-weight - styl definiuje grubość (wagę) czcionki
>> font - styl definiuje właściwości czcionki
>> height - styl definiuje wysokość elementu
>> hover - styl definiuje właściwości "najechanych" odnośników
>> lang - styl definiuje język narodowy
>> left - styl definiuje odległość od lewej krawędzi
>> letter-spacing - styl definiuje odstępy pomiędzy literami
>> line-height - styl definiuje odstęp pomiędzy liniami
>> link - styl definiuje właściwości nieodwiedzonych odnośników
>> list-style-image - styl definiuje graficzny znak wypunktowania listy
>> list-style-position - styl definiuje pozycję znaku wypunktowania listy
>> list-style-type - styl definiuje typ listy
>> list-style - styl definiuje właściwości listy
>> margin-bottom - styl definiuje wielkość dolnego marginesu
>> margin-left - styl definiuje wielkość lewego marginesu
>> margin-right - styl definiuje wielkość prawego marginesu
>> margin-top - styl definiuje wielkość górnego marginesu
>> margin - styl definiuje wielkość marginesu
>> marker-offset - styl definiuje odległość między markerem i elementem
>> marks - styl definiuje znaczniki obszaru strony przy wydruku
>> max-height - styl definiuje maksymalną wysokość elementu
>> max-width - styl definiuje maksymalną szerokość elementu
>> min-height - styl definiuje minimalną wysokość elementu
>> min-width - styl definiuje minimalną szerokość elementu
>> orphans - styl definiuje minimalną ilość wierszy na końcu strony
>> outline-color - styl definiuje kolor obramowania
>> outline-style - styl definiuje styl i wygląd obramowania
>> outline-width - styl definiuje szerokość obramowania
>> outline - styl definiuje właściwości obramowania
>> overflow - styl definiuje przycinanie elementów blokowych
>> padding-bottom - styl definiuje wielkość dolnego dopełnienia
>> padding-left - styl definiuje wielkość lewego dopełnienia
>> padding-right - styl definiuje wielkość prawego dopełnienia
>> padding-top - styl definiuje wielkość górnego dopełnienia
>> padding - styl definiuje wielkość dopełnienia
>> page-break-after - styl definiuje rozpoczęcie strony po tym elemencie
>> page-break-before - styl definiuje rozpoczęcie strony przed tym elementem
>> page-break-inside - styl definiuje rozpoczęcie strony w elemencie nadrzędnym
>> page - styl definiuje typ strony
>> pause-after - styl definiuje przerwę przed odtworzeniem dźwięku
>> pause-before - styl definiuje przerwę po odtworzeniu dźwięku
>> pause - styl definiuje przerwę w odtwarzaniu dźwięku
>> pitch-range - styl definiuje modulację głosu
>> pitch - styl definiuje wysokość głosu
>> play-during - styl definiuje dźwięk w tle
>> position - styl definiuje sposób określenia współrzędnych elementu
>> quotes - styl definiuje znak cudzysłowu
>> richness - styl definiuje głębokość głosu
>> right - styl definiuje odległość od prawej krawędzi
>> size - styl definiuje wielkość i orientację strony dokumentu
>> speak-header - styl definiuje czytanie nagłówków tabel
>> speak-numeral - styl definiuje czytanie liczb
>> speak-punctuation - styl definiuje czytanie znaków przestankowych
>> speak - styl definiuje sposób czytania tekstu
>> speech-rate - styl definiuje szybkość czytania tekstu
>> stress - styl definiuje wysokość akcentów w intonacji głosu
>> table-layout - styl definiuje algorytm rozmieszczania komórek tabeli
>> text-align - styl definiuje wyrównanie poziome tekstu
>> text-decoration - styl definiuje wygląd tekstu
>> text-indent - styl definiuje wcięcie pierwszej linii elementu
>> text-shadow - styl definiuje cień dla tekstu
>> text-transform - styl definiuje wielkość liter
>> top - styl definiuje odległość od górnej krawędzi
>> unicode-bidi - styl definiuje kierunek tekstu dla elementów zagłębionych
>> vertical-align - styl definiuje wyrównanie w pionie
>> visibility - styl definiuje widoczność elementu
>> visited - styl definiuje właściwości odwiedzonych odnośników
>> voice-family - styl definiuje rodzinę głosów lub głos konkretnej osoby
>> volume - styl definiuje natężenie dźwięku
>> white-space - styl definiuje sposób wyświetlania białych znaków
>> widows - styl definiuje minimalną ilość wierszy na początku strony
>> width - styl definiuje definiuje szerokość elementu
>> word-spacing - styl definiuje odstępy pomiędzy wyrazami
>> z-index - styl definiuje kolejność ułożenia elementów na stosieAutor: brak danych


drukuj