Sifrem pisane

Index » Kategoria: Tutoriale » Tagi: , , , .

sifrJu?? od jakiego?? czasu przymierza??em si? do zaimplementowania na stronie flashowych nag????wk??w, kt??re by??yby dost?pne jak zwyk??y tekst i nie ogranicza??y mnie co do rodzaju czcionki. Sifr okaza?? si? bezkonkurencyjny w por??wnaniu do np. generowania nag????wk??w za pomoc? js i plik??w graficznych. Nie b?d? si? rozpisywa?? czym jest sifr i nie zamierzam te?? dyskutowa? o problemach w jego u??ytkowaniu odsy??aj?c jednocze??nie na forum. Artyku?? prosz? traktowa? raczej jako minitutorial a nie rozpraw? nt. sifra.

Aby wygenerowa? sifrowe nag????wki musimy zaopatrzy? si? w (og??lnie) skrypt sifr w wersji 2.0.5 (w chwili pisania tego artyku??u) oraz odpowiedni? czcionk? w formacie *.swf. O ile z pobraniem skryptu nie powinno by? problemu o tyle wygenerowanie pliku czcionki mo??e by? uci???liwe dla os??b, kt??rzy okre????enia flash, fla i swf na codzie?? nie u??ywaj? :). No ale w ko??cu od czego?? jest ten internet. Aby wygenerowa? plik *.swf ze swojej ulubionej czcionki mo??emy wykorzysta? generator on-line lub programy: sIFR Font Embedder oraz sifrmaker. Jednak zar??wno jeden jak i drugi program, przynajmnie w moim przypadku, powodowa?? problemy podczas generowania plik??w *.swf a w/w generator dzia??a jako?? podejrzanie wolno… . W ko??cu trafi??em na program OpensIFRr, kt??ry po zainstalowaniu spe??ni?? wszystkie moje oczekiwania, jednak dopiero po zamianie pliku swfmill.exe (w folderze instalacyjnym programu czyli domy??lnie w Windows - C:\Program Files\OpensIFRr) na inny plik swfmill.exe.

Aby zainstalowa? sifr na stronie, w jej nag????wku nale??y poda? ??cie??ki dost?pu do plik??w js i css, kt??re po ??ci?gni?ciu mo??na wypakowa? do jakiegokolwiek folderu, kt??ry w przyk??adzie b?dzie nosi?? nazw? flashtext.

 1. <link rel="stylesheet" href="flashtext/all.css" type="text/css" media="all" />
 2. <link rel="stylesheet" href="flashtext/sIFR-screen.css" type="text/css" media="screen" />
 3. <link rel="stylesheet" href="flashtext/sIFR-print.css" type="text/css" media="print" />
 4. <script src="flashtext/sifr.js" type="text/javascript"></script>

U??ytkownicy wordpressa mog? umie??ci? skrypt w folderze z wykorzystywanym themem i odnosi? si? do niego jak w przyk??adzie poni??ej:

 1. <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/flashtext/all.css" type="text/css" media="all" />
 2. </link><link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/flashtext/sIFR-screen.css" type="text/css" media="screen" />
 3. </link><link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/flashtext/sIFR-print.css" type="text/css" media="print" />
 4. <script src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/flashtext/sifr.js" type="text/javascript"></script>

Nast?pnie w ??r??dle strony, na ko??cu - tu?? przed znacznikiem <body> nale??y wstawi? odniesienie do pliku czcionki *.swf, kt??ry zosta?? wygenerowany w podany wcze??niej spos??b lub sposoby.

 1. <script type="text/javascript">
 2. //< ![CDATA[
 3. if(typeof sIFR == "function"){
 4. sIFR.replaceElement("h1, h2″, "flashtext/GRIDY PL.swf", named({sBgColor:"#FFFFFF",sWmode:"transparent", sLinkColor:"#17271C",  sHoverColor:"#BB5E00″, sCase:"upper", sFlashVars:"textalign=center"}));
 5. };
 6. //]]>
 7. </script>

U??ytkownicy wordpressa mog? oczywi??cie post?pi? nieco inacze:

 1. <script type="text/javascript">
 2. //< ![CDATA[
 3. if(typeof sIFR == "function"){
 4. sIFR.replaceElement("h1, h2″, "<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/flashtext/GRIDY PL.swf", named({sBgColor:"#FFFFFF", sWmode:"transparent", sLinkColor:"#17271C",  sHoverColor:"#BB5E00″, sCase:"upper", sFlashVars:"textalign=center"}));
 5. };
 6. //]]>
 7. </script>

I to w??a??ciwie koniec tego minitutoriala. W przyk??adzie powy??ej sifr zamieni standardow? czcionk? w nag????wkach h1 i h2 na czcionk? GRIDY PL, z kt??rej wygenerowa??em plik GRIDY PL.swf. Parametry w podanym przyk??adzie r??wnie?? powinny by? zrozumia??e:

 • sBgColor:"#FFFFFF" - oznacza kolor t??a tekstu,
 • sWmode:"transparent" - oznacza przezroczyste t??o pod tekstem
 • sLinkColor:"#17271C" - to kolor odno??nika
 • sHoverColor:"#BB5E00″ - kolor odno??nika po najechaniu kursorem czyli "hover"
 • sCase:"upper" = text-transform:uppercase;
 • sFlashVars:"textalign=center" - czyli wyr??wnanie tekstu

Nale??y oczywi??cie pami?ta? o ostylowaniu w/w nag????wk??w poprzez nadanie im odpowiednich cech i warto??ci w css, aby np. w przypadku wy???czenia przez u??ytkownika obs??ugi js nag????wki nadal dobrze wygl?da??y. Z u??ywania sifr do generowania tekstu nale??y korzysta? rozs?dnie. Strona z sifrem troch? "ssie" nawet przy generowaniu niewielkiej ilo??ci tekstu. Ustawienia t??a tekstu na prze??roczyste jeszcze bardziej op????nia za??adowanie strony.
Na przyk??adowej stronie mo??na te?? nieco odmienne wykorzystanie sifra - wykorzystanie klasy do zamiany tekstu i utworzenie szablonu. Inne informacje o sifr mo??na znale??? w google


* * *

Brak komentarzy

* pola wymagane

Linie i paragrafy automatyczne, adres e-mail nigdy nie widoczny.
Dozwolony HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> [code lang="css"][/code], [code lang="html"][/code]

Komentarze są moderowane. Spamowanie (reklamowanie innych stron, wpisy nie na temat itp.) komentarzy może spowodować zablokowanie IP komentującego. 

tanie serwery www: timnet.pl

Webmark został zbudowany na silniku Wordpress
wpisy (rss)komentarze (rss)
design by zama 2008
Stat24

 • Tani hosting

  Szukasz sprawdzonego hostingu www? B?dziesz m??g?? prowadzi? sw??j w??asny serwis lub reklamowa? swoje us??ugi. A do tego zaoszcz?dzi? p??ac?c niewielkie pieniadze za du??? przestrze?? dyskow?. Zapraszamy do zapoznania si? ofert? firmy hostingowej TimNet. Dzi?ki naszej wsp????pracy z firm? mamy do zaoferowania 25% bonifikat? na tani hosting w tej firmie. Wystarczy w polu kupon zni??kowy wpisa?: webmark.shost.pl. Kupon jest do wykorzystania przy aktywacji konta www Serwer Home Hosting PL lub Serwer Web Hosting PL.
 • Saizenmedia

 • Vladstudio

 • Spectab

  Spectab
 • Reset

  Poni??ej zamieszczam link przyk??adowego zapisu css resetuj?cego domy??lne parametry (dope??nienia, marginesy, wielko??? czcionki itp) poszczeg??lnych element??w wykorzystywanych do zbudowania strony. Autorem opracowania jest Eric Mayer
 • Mo??e co?? uaktualni??

  Ju?? ponad p???? roku min???o od ostatniego wpisu… Ale jestem ponownie z nowym (jak zwykle po d??ugiej przerwie) wygl?dem strony i zamiarem uaktualniania jej od czasu do czasu. Ju?? nied??ugo do pobrania udost?pni? poprzedni theme pod wordpressa i zupe??nie nowy projekt.
 • 'Go??y dzie??'

  Go??y dzie?? na mojej stronie trwa?? do??? kr??tko. Jako?? nie jestem przekonany do “obdzierania” strony ze sk??ry tylko po to, aby zobaczy? czy narz?dy i tkank? ma zdrow?. Wydaje mi si?, ??e zupe??nie inaczej mo??na popularyzowa? standardy sieciowe.
 • Wordpress 2.5

  A new version of Wordpress is available. Taki komunikat wita mnie w panelu administracyjnym ju?? od kilkudziesi?ciu godzin. Czas na zmiany. Nowy skrypt jest podobno warty dokonaniu apgrajdu. Zobaczymy. Wi?cej na oficjalnej stronie Wordpressa.
 • Wielkanoc

  Pogodnych, spokojnych, pe??nych nadziei i mi??o??ci ??wi?t Wielkanocnych ??yczy: admin

Ostatnie komentarze

admin
TOP