Pozycjonowanie stron WWW

Index » Kategoria: Tutoriale » Tagi: .

Pozycjonowanie - w wyszukiwarkach i katalogach proces tworzenia listy rankingowej w ten spos??b, ??e najbardziej adekwatne do zapytania strony i witryny znajduj? si? na samej g??rze. R??wnie?? og???? czynno??ci optymalizacyjnych maj?cych na celu zdobycie lepszej pozycji na listach rankingowych (w wyszukiwarkach).
S??owo kluczowe - pojedyncze s??owo wprowadzone jako tre??? zapytania do wyszukiwarki internetowej.
Wyszukiwarka - zesp???? program??w przeszukuj?cych Internet, rejestruj?cych dost?pne strony w bazie danych, spisie lub indeksie, wykonuj?cych zapytania, przeszukuj?cych bazy danych zawieraj?ce strony lub witryny i zwracaj?cych adekwatne do zapytania wyniki w postaci listy rankingowej stron.

Dlaczego warto pozycjonowa? stron? ?
Internauci trafiaj? na witryny, pos??uguj?c si? g????wnie wyszukiwarkami i katalogami. Wiele ??r??de?? potwierdza ten fakt - wed??ug nich od 41 do 88 procent u??ytkownik??w Internetu korzysta z wyszukiwarek.
Osoby przeszukuj?ce Internet za pomoc? wyszukiwarek nie s? przypadkowymi odwiedzaj?cymi. Kiedy kto?? wprowadza ci?g s????w jako zapytanie do okienka wyszukiwarki, oznacza to, ??e aktywnie poszukuje produktu lub us??ugi. Dlatego ruch generowany przez wyszukiwarki internetowe jest ju?? "sformatowany" - Internauci mog? sta? si? Twoimi potencjalnymi klientami.

Jak dzia??aj? wyszukiwarki ?
Wyszukiwarka internetowa do indeksowania witryn wykorzystuje specjalne programy-roboty, inaczej zwane paj?czkami. Paj?czki znajduj? i przeszukuj? strony WWW, buduj?c list? s????w i wyra??e?? znalezionych na ka??dej z nich. Nast?pnie przechowuj? spis (lub baz?) s????w i wyra??e?? znalezionych na ka??dej stronie WWW, kt??r? by??y w stanie przeszuka?. Modu?? wyszukiwarki, kt??ry umieszcza strony WWW w bazie danych, nazywa si? modu??em indeksuj?cym. U??ytkownicy wyszukiwarek mog? nast?pnie przeszukiwa? utworzone spisy pod k?tem danych s????w i wyra??e?? kluczowych. Wyszukiwarki staraj? si? dopasowa? wprowadzone przez u??ytkownika jako zapytanie informacje do stron, kt??re mog? je zawiera?.
Praca paj?czka wyszukiwarki polega na tym, ??e pod???a on ???czem pod dany adres internetowy (URL), nast?pnie prosi serwer o przes??anie strony znajduj?cej si? pod danym adresem. Serwer wysy??a stron? do paj?czka. Paj?czek spisuje i indeksuje s??owa i wyra??enia znalezione na stronie. Na podstawie jej zawarto??ci i innych czynnik??w obliczana jest "waga" ka??dej strony dla okre??lonych s????w i wyra??e?? kluczowych. Uzyskany rezultat umieszczany jest w bazie. Gdy u??ytkownicy wysy??aj? zapytanie do wyszukiwarki, przeszukiwana jest baza danych utworzona przez paj?czki i silnik wyszukiwarki. Spis stron aktualizowany jest regularnie - ??rednio co 4-8 tygodni.

Podstawy pozycjonowania
Pozycjonowanie powinno zacz?? si? od zmienienia struktury strony w taki spos??b, aby by??a ona czytelna i przejrzysta dla jej u??ytkownik??w oraz wyszukiwarek (!). Witryna musi si? dobrze prezentowa? przy r????nych rozdzielczo??ciach i przegl?darkach.
Strona powinna posiada? ??atwy mechanizm nawigacji. Jest to bardzo istotne r??wnie?? dla wyszukiwarek, bo wiadomo, ??e paj?czki indeksuj?c strony w?druj? po linkach!
Witryna powinna si? szybko ??adowa?! Je??li tak nie b?dzie, to Twoi u??ytkownicy w ko??cu strac? cierpliwo??? i zamkn? okno z Twoj? www.

Title
Tag tytu??owy ma specyficzne znaczenie dla projektu witryny i wyszukiwarek. Tytu?? strony to tekst umieszczony pomi?dzy tagiem . Jest on bardzo istotny dla pozycjonowania stron w wyszukiwarkach, poniewa?? pe??ni wiele funkcji. 1. Jest znacz?cym tekstem dla wszystkich wyszukiwarek - jest indeksowany i przypisuje mu si? du??? wag?. 2. Tytu?? strony jest umieszczany na li??cie ulubionych stron w przegl?darkach. 3. Jest wy??wietlany na li??cie rankingowe wyszukiwarek jako pierwszy tekst opisuj?cy stron?! S??u??y tam jako odno??nik.
Tre??? tagu tytu??owego powinna zach?ca? odbiorc??w do klikni?cia ???cza prowadz?cego do witryny. Powinien zawiera? 5-10 s????w (69-75 znak??w). W tytule musz? wyst?powa? s??owa kluczowe opisuj?ce stron?! Najlepiej je??li b?d? blisko siebie. Ka??dy tytu?? musi by? niepowtarzalny. W tytule nale??y wzi?? pod uwag? r??wnie?? liczb? mnog? i pojedyncz?.
Stosuj metod? mocnej tr??jki… W ka??dej sytuacji, gdzie to tylko mo??liwe, trzy pierwsze s??owa tytu??u powinny by? tak dobrane, aby dowolna ich kombinacja dawa??a wyra??enie kluczowe. Je??li utworzone zestawienie trzech s????w wydaje si? nienaturalne i bez sensu - nie stosuj go!
W tytule strony nie stosuj wyraz??w, kt??rych nie ma (lub nie dotycz?) na Twojej stronie. Wyszukiwarki uznaj? takie dzia??ania za SPAM i usuwaj? strony ze swoich baz danych.

Meta Tagi
Aby pozycjonowanie przynios??o dobre efekty nale??y przygotowa? znaczniki Meta oddzielnie dla ka??dej podstrony. Mimo i?? nowoczesne wyszukiwarki (Google) nie zwracaj? ju?? zbyt du??ej uwagi na te Tagi proponowa??bym jednak "pobawi? si?" z nimi, gdy?? s? tak??e inne wyszukiwarki, kt??re bior? jeszcze te czynniki pod uwag?!

Keywords

W tym w??a??nie znaczniku (w sekcji KEYWORDS) powinny znale??? si? s??owa kluczowe opisuj?ce Twoj? stron?. Najlepiej je??li wyst?puj? one we w??a??ciwej tre??ci strony. Je??li w kt??rym?? z meta tag??w wyst?puj? s??owa, kt??rych nie mo??na odszuka? w sekcji BODY, to strona mo??e by? oskar??ona o SPAM.
Kr??tko m??wi?c w tym miejscu musisz u??y? wyobra??ni i wpisa? jak najwi?cej s????w i fraz dotycz?cych tej strony/podstrony. My??l tak, jakby?? Ty poszukiwa?? informacji na dany temat w wyszukiwarkach… Co by?? tam wpisa???
Wymy??laj?c s??owa kluczowe uwzgl?dnij mo??liwo??? wpisywania przez Internaut??w wyraz??w w liczbie mnogiej i pojedynczej oraz pisownie wielkimi i ma??ymi literami. Nie ma to a?? tak du??ego wp??ywu na pozycj?. Dobr? metod? jest wpisywanie wyraz??w, kt??re zawieraj? b???dy literowe i ortograficzne.
Wyszukiwarki coraz mniejsze znaczenie przywi?zuj? do tego tagu, gdy?? w tym miejscu jest najwi?cej SPAMu. Du??o webmaster??w chc?c podnie??? pozycj? swojej www wpisuje s??owa, kt??re nie s? zwi?zane z tre??ci? strony (np. Sex, XXX).
Nie nale??y powtarza? s????w kluczowych, gdy?? wyszukiwarki s? bardzo wra??liwe na tego typu sprawy.

Description

Opis strony jest wa??niejszy od tagu Keywords, gdy?? pojawia si? jako tre??? opisuj?ca stron? w wielu wyszukiwarkach. Je??li jest brak tego tagu, wyszukiwarki wstawiaj? w jego miejsce kilka pierwszych s????w znajduj?cych si? na stronie, co mo??e niekorzystnie wp??ywa? na pozycj?. Og??lnie m??wi?c, jest to jeden z kluczowych element??w podczas pozycjonowania.
W tym tagu powinny znale??? si? pe??ne zdania (nie same s??owa kluczowe), kt??re wyczerpuj?co opisuj? nasz? WWW. Opis powinien by? tak zredagowany, aby znajdowa??y si? w nim 4-6 najwa??niejszych s????w kluczowych. Najwa??niejsze powinny znale??? si? na pocz?tku. W ??adnym wypadku nie nale??y w tym miejscu powtarza? zawarto??ci TITLE( chodzi o kopiowanie - same wyrazy mo??na u??ywa?). Opis powinien r??wnie?? zach?ca? do klikni?cia w ???cze, poniewa?? b?dzie si? wy??wietla?? przy linku na stronie z wynikami.
Opis nie mo??e by? d??u??szy ni?? 255 znak??w. Optymalna d??ugo??? to nieca??e 200.

Robots

Za pomoc? tego znacznika mo??emy "powiedzie?" robotowi (paj?czkowi), jak i w jakim stopniu ma indeksowa? nasz? stron?. Dokonuje si? tego za pomoc? kilku parametr??w:
Parametry polecenia :
NOINDEX - zabrania indeksowania strony przez roboty
INDEX - pozwala robotom indeksowa? dokument HTML
NOFOLLOW - zabrania robotom indeksowania stron, do kt??rych linki znajduj? si? na stronie
FOLLOW - pozwala robotom indeksowa? wszystkie strony, do kt??rych dotrze poprzez linki na odwiedzanej stronie
NOIMAGEINDEX - zapobiega indeksowaniu grafiki na stronie HTML - tekst mo??e by? indeksowany.
ALL - pe??ny dost?p
Inne wa??ne informacje:
1. Je??li strona ma si? pojawi? wysoko w rankingu, nale??y pami?ta? o odpowiednim nasyceniu tre??ci strony s??owami kluczowymi. Cz?stotliwo??? wyst?powania tych s????w powinna by? jak najwy??sza, ale nie mo??na przesadza?. Tekst musi by? zrozumia??y i sensowny.
2. Du??e znaczenie posiadaj? tak??e s??owa umieszczone w nag????wku pomi?dzy

 1. <h1> a </h1>
(a tak??e h2, 3, 4, 5, 6). Im wy??sza cyfra tym mniejsze znaczenie. W nag????wku, pomi?dzy tymi znacznikami powinny by? umieszczone s??owa kluczowe - ale nie wolno przesadza?! Maksymalnie 8.
3. Page Rank - jest to najwa??niejszy element pozycjonowania w Google. Im wy??szy PageRank tym wy??sza pozycja. Poczytaj wi?cej o Page Rank.
4. Link popularity - okre??la ilo??? stron, kt??re umie??ci??y hiper???cze do Twojej. Im wy??szy - tym wy??sza pozycja. Kr??tko m??wi?c musisz si? stara?, aby jak najwi?cej link??w prowadzi??o do Twojej WWW.
5. W mniejszym stopniu (ale zawsze co??) brane s? pod uwag? r??wnie?? pogrubienia, podkre??lenia i nachylenia - dlatego nale??y czasami wzi?? to pod uwag? i odpowiednio upi?kszy? s??owa kluczowe.
6. Nazewnictwo stron i domeny - wg niekt??rych os??b wp??ywaj? one znacz?co na pozycj? w wyszukiwarkach. Nazwy stron i domen powinny zawiera? s??owa kluczowe.
7. Korzystne jest r??wnie?? tworzenie mapy strony - jest ona przydatna nie tylko zagubionym u??ytkownikom, ale r??wnie?? paj?czkom, kt??re to pod???aj? po linkach.
8. Ka??da wa??na strona powinna by? dost?pna po nie wi?cej ni?? trzech klikni?ciach od Strony g????wnej. Nie ma sensu budowa? zag???bionej struktury, gdy?? u??ytkownik mo??e szybko straci? cierpliwo???.
9. TEKST ZAWARTY W LINKU (pomi?dzy i ) MUSI ZAWIERA? S?OWA KLUCZOWE - jest to niezb?dne podczas pozycjonowania.
10. R??wnie?? opisy alternatywne (ALT) powinny by? zredagowane tak, aby znajdowa??y si? w nich s??owa kluczowe.
11. Mo??na spr??bowa? umie??ci? s??owa kluczowe w komentarzach (w niedalekiej przysz??o??ci mo??e to oznacza? SPAM!).
12. Strona musi by? dodana do g????wnych katalog??w wyszukiwawczych.
13. Strony zbudowane na podstawie map obrazowych, ramek, Flasha nie mog? liczy? na zbyt wysok? pozycj? - przynajmniej na razie :) Spowodowane to jest tym, ??e nie wszystkie tera??niejsze wyszukiwarki potrafi? indeksowa? tego typu strony.

Narz?dzia do pozycjonowania
www.digitalpoint.com/tools/suggestion/ - Dzi?ki niemu mo??emy pozna? s??owa kluczowe podobne do tego co podali??my (w formularzu), najcz???ciej wykorzystywane przez u??ytkownk??w.
adwords.google.com/select/KeywordSandbox - Narz?dzie do zarz?dzania s??owami kluczowymi. Podobne do powy??szego. Oparte na wynikach z Google.
www.googlerankings.com/index.php - Doskona??e narz?dzie, dzi?ki kt??remu mo??emy pozna? pozycj? naszej (i nie tylko) strony w rankingu wyszukiwawczym Google pod wzgl?dem danego s??owa kluczowego (kt??re sami wpisujemy).
www.kwmap.com/ - Narz?dzie obrazuj?ce i badaj?ce bliskoznaczne s??owa i frazy kluczowe. Podobne do przedstawionych powy??ej dw??ch pierwszych narz?dzi. Tego typu programy najlepiej u??ywa? razem.
www.rustybrick.com/pagerank-prediction.php - Podobno potrafi przewidywa? jaki b?dzie PageRank strony po kolejnej aktualizacji bazy danych w Google
www.gritechnologies.com/tools/spider.go - To narz?dzie pokazuje, jakie prowadz? z danej WWW - adres wpisujemy w okienku.

Podane przeze mnie informacje to jedynie podstawy pozycjonowania stron, ale s?dz?, ??e je??li si? je odpowiednio wykorzysta to na 98% zajmie si? jedn? z pierwszych 10 pozycji w rankingu wyszukiwarek. Powy??sze informacje (u??yte w praktyce) w pe??ni wystarcz? do minimum dwukrotnego podwy??szenie ogl?dalno??ci strony.

Autor artyku??u:
Bartek S.
www.komputer.boo.pl


* * *

Brak komentarzy

* pola wymagane

Linie i paragrafy automatyczne, adres e-mail nigdy nie widoczny.
Dozwolony HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> [code lang="css"][/code], [code lang="html"][/code]

Komentarze są moderowane. Spamowanie (reklamowanie innych stron, wpisy nie na temat itp.) komentarzy może spowodować zablokowanie IP komentującego. 

tanie serwery www: timnet.pl

Webmark został zbudowany na silniku Wordpress
wpisy (rss)komentarze (rss)
design by zama 2008
Stat24

 • Tani hosting

  Szukasz sprawdzonego hostingu www? B?dziesz m??g?? prowadzi? sw??j w??asny serwis lub reklamowa? swoje us??ugi. A do tego zaoszcz?dzi? p??ac?c niewielkie pieniadze za du??? przestrze?? dyskow?. Zapraszamy do zapoznania si? ofert? firmy hostingowej TimNet. Dzi?ki naszej wsp????pracy z firm? mamy do zaoferowania 25% bonifikat? na tani hosting w tej firmie. Wystarczy w polu kupon zni??kowy wpisa?: webmark.shost.pl. Kupon jest do wykorzystania przy aktywacji konta www Serwer Home Hosting PL lub Serwer Web Hosting PL.
 • Saizenmedia

 • Vladstudio

 • Spectab

  Spectab
 • Reset

  Poni??ej zamieszczam link przyk??adowego zapisu css resetuj?cego domy??lne parametry (dope??nienia, marginesy, wielko??? czcionki itp) poszczeg??lnych element??w wykorzystywanych do zbudowania strony. Autorem opracowania jest Eric Mayer
 • Mo??e co?? uaktualni??

  Ju?? ponad p???? roku min???o od ostatniego wpisu… Ale jestem ponownie z nowym (jak zwykle po d??ugiej przerwie) wygl?dem strony i zamiarem uaktualniania jej od czasu do czasu. Ju?? nied??ugo do pobrania udost?pni? poprzedni theme pod wordpressa i zupe??nie nowy projekt.
 • 'Go??y dzie??'

  Go??y dzie?? na mojej stronie trwa?? do??? kr??tko. Jako?? nie jestem przekonany do “obdzierania” strony ze sk??ry tylko po to, aby zobaczy? czy narz?dy i tkank? ma zdrow?. Wydaje mi si?, ??e zupe??nie inaczej mo??na popularyzowa? standardy sieciowe.
 • Wordpress 2.5

  A new version of Wordpress is available. Taki komunikat wita mnie w panelu administracyjnym ju?? od kilkudziesi?ciu godzin. Czas na zmiany. Nowy skrypt jest podobno warty dokonaniu apgrajdu. Zobaczymy. Wi?cej na oficjalnej stronie Wordpressa.
 • Wielkanoc

  Pogodnych, spokojnych, pe??nych nadziei i mi??o??ci ??wi?t Wielkanocnych ??yczy: admin

Ostatnie komentarze

admin
TOP