Praca dla e-cz??owieka

Index » Kategoria: Tutoriale » Tagi: .

Zapewne zdziwi?? was tytu?? tego artyku??u, ale takie by??o tego zamierzenie. Napisa??em "praca dla e-cz??owieka" dlatego, ??e nie znalaz??em innego sformowania dla tego, co chce tutaj opisa?. Chc?, ukaza? wam co niekt??re sposoby na zarobienie paru gorszy (a czasem i znacznie wi?cej) w Internecie.

Dlaczego pisz? o "kasie z netu" - pewnie kto?? zada?? sobie takie pytanie. Odpowied?? jest prosta: nie ma co ukrywa?, ??e dost?p do Internetu w Polsce jest drogi, chocia?? powstaj? coraz to nowsze promocje, ale nie wszystkich (szczeg??lnie tych, kt??rzy mieszkaj? na wsi, gdzie jakikolwiek dost?p sta??y do Internetu - jest niemo??liwy z przyczyn technicznych). Wi?c je??li korzysta si? ju?? z Internetu, to mo??na z niego tak korzysta? ??eby si? zwr??ci?? koszt dost?pu. Ale tak??e Internauci korzystaj?cy z sta??ego dost?pu - mog? w ten spos??b zarobi? troszk? dla siebie.

Nie mam zamiaru opisywa? tutaj firm e-mailowych p??ac?cych za ka??dy e-mail. Spokojnie:)

Co b?dzie nam potrzebne?

1. Odrobina samo zaanga??owania.
2. Asertywno???
3. W niekt??rych sposobach umiej?tno??ci w r????nych dziedzinach.
4. Przyda??aby si? nam strona internetowa.

Aukcje Internetowe.

Czy jest kto??, kto korzysta ju?? jaki?? czas z Internetu, nie zajrza?? chocia??by nie??wiadomie na aukcj? internetow?? Pewnie jest ma??o takich os??b. Aukcje Internetowe, jak i zakupy w Internecie (nie tylko na aukcjach) staj? si? coraz bardziej popularne (wskazuj? na to badania rynku). Wi?c dlaczego by nie zarobi? na aukcjach? W jaki spos??b? W bardzo prosty spos??b - poprzez po??rednictwo. Nie ka??dy z naszych znajomych, ma czas aby siedzie? ca??y czas w sieci, i obserwowa? przebieg aukcji - dlaczego nie mogliby??my tego zrobi? za nich? Oczywi??cie za drobn? prowizj?. Drobn? np. 5 % od kwoty za towar/us??ug?. My??l? ??e na pewno znajd? si? ch?tni, kt??rzy p??jd? na taki uk??ad - je??li sprzedaje cos w Internecie.

Co zyskujesz? Je??li wszystkie aukcje wystawione przez Ciebie, przebiegaj? prawid??owo i obie strony s? zadowolone z ich wynik??w - otrzymujesz wi?ksza rang? oraz komentarze na plus. A je??li zaanga??ujemy si? troszk?… to mo??emy r??wnie?? na tym zebra? par? groszy. (np. je??li dana osoba chce sprzeda? warto??ciow? rzecz, a jest ??wie??o upieczonym u??ytkownikiem aukcji, to nie za bardzo chce kto?? wyda? wi?ksz? kwot? - dla osoby kt??ra nie jest pewna. A ty, poprzez swoje dodatnie komentarze - zyskujesz wiarygodno???.

Prowizja od os??b poleconych.

Mieszkasz w dzielnicy, w kt??rej jest du??o ma??ych i wi?kszych firm, kt??re nie posiadaj? jeszcze strony Internetowej, albo posiadaj? - ale o bardzo niskim poziomie wykonania? Masz szans? zarobi?. W jaki spos??b? Poprzez prowizj? od os??b poleconych. Wystosuj odpowiednie maile, lub listy do firm (a je??li znasz kogo?? z pracownik??w - popro?? ??eby on zapyta?? szefa, czy prezesa). Zbierz odpowiednie dokumenty ( za??wiadczenie ??e x firm zam??wi us??ug?) i przedstaw swoje warunki (np. zni??ka na jedn? us??ug? przy zam??wieniu wi?cej ni?? 10 ) lub tez prowizj?.

W ten spos??b mo??esz zarabia? tak??e promuj?c inne produkty czy tez us??ugi. Jest wiele mo??liwo??ci…

Programy Partnerskie.

S? - ale nie ma z nich zbyt du??ych korzy??ci materialnych.

Polecam raczej zag???bia? si? we wsp????prac? ze znanymi i sprawdzonymi systemami program??w partnerskich. Np. je??li prowadzisz stron? internetow? o danej tematyce, mo??esz wej??? we wsp????prace z producentami produkt??w odpowiadaj?cych dziedzinie. Mo??esz tak??e, promowa? ksi???ki z danej dziedziny na swojej stronie internetowej - gdy, kto?? kupi ksi???k? za po??rednictwem linku z naszej strony - my otrzymujemy prowizj?.

Na takiej zasadzie dzia??aj? prawi wszystkie programy partnerskie w Internecie.

Podsumowanie

S? to tylko, co niekt??re sposoby zarobku w Internecie. Ale mam nadziej?, ??e otworzy??em Wam oczy na t? stron? Internetu. Jest du??o mo??liwo??ci, ale wiele z nich zale??y tylko od Ciebie. Ale pamietaj, nie ma zysk??w z niczego - a trud w??o??ony - procentuje. Je??li spotkam si? z do??? wysokim odzewem z Waszej strony… by? mo??e uka??e si? druga cz???? tego artyku??u. Pozosta??o mi tylko ??yczy? wam - wysokich zarobk??w (ale pami?tajmy, ??e wysokie dochody podlegaj? opodatkowaniu :) )

autor: Piotr Lamk ( lamek@tenbit.pl )
www.web-sign.tk
www.deesign.tk
wszelkie prawa zastrze??one!


* * *

Brak komentarzy

* pola wymagane

Linie i paragrafy automatyczne, adres e-mail nigdy nie widoczny.
Dozwolony HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> [code lang="css"][/code], [code lang="html"][/code]

Komentarze są moderowane. Spamowanie (reklamowanie innych stron, wpisy nie na temat itp.) komentarzy może spowodować zablokowanie IP komentującego. 

tanie serwery www: timnet.pl

Webmark został zbudowany na silniku Wordpress
wpisy (rss)komentarze (rss)
design by zama 2008
Stat24

 • Tani hosting

  Szukasz sprawdzonego hostingu www? B?dziesz m??g?? prowadzi? sw??j w??asny serwis lub reklamowa? swoje us??ugi. A do tego zaoszcz?dzi? p??ac?c niewielkie pieniadze za du??? przestrze?? dyskow?. Zapraszamy do zapoznania si? ofert? firmy hostingowej TimNet. Dzi?ki naszej wsp????pracy z firm? mamy do zaoferowania 25% bonifikat? na tani hosting w tej firmie. Wystarczy w polu kupon zni??kowy wpisa?: webmark.shost.pl. Kupon jest do wykorzystania przy aktywacji konta www Serwer Home Hosting PL lub Serwer Web Hosting PL.
 • Saizenmedia

 • Vladstudio

 • Spectab

  Spectab
 • Reset

  Poni??ej zamieszczam link przyk??adowego zapisu css resetuj?cego domy??lne parametry (dope??nienia, marginesy, wielko??? czcionki itp) poszczeg??lnych element??w wykorzystywanych do zbudowania strony. Autorem opracowania jest Eric Mayer
 • Mo??e co?? uaktualni??

  Ju?? ponad p???? roku min???o od ostatniego wpisu… Ale jestem ponownie z nowym (jak zwykle po d??ugiej przerwie) wygl?dem strony i zamiarem uaktualniania jej od czasu do czasu. Ju?? nied??ugo do pobrania udost?pni? poprzedni theme pod wordpressa i zupe??nie nowy projekt.
 • 'Go??y dzie??'

  Go??y dzie?? na mojej stronie trwa?? do??? kr??tko. Jako?? nie jestem przekonany do “obdzierania” strony ze sk??ry tylko po to, aby zobaczy? czy narz?dy i tkank? ma zdrow?. Wydaje mi si?, ??e zupe??nie inaczej mo??na popularyzowa? standardy sieciowe.
 • Wordpress 2.5

  A new version of Wordpress is available. Taki komunikat wita mnie w panelu administracyjnym ju?? od kilkudziesi?ciu godzin. Czas na zmiany. Nowy skrypt jest podobno warty dokonaniu apgrajdu. Zobaczymy. Wi?cej na oficjalnej stronie Wordpressa.
 • Wielkanoc

  Pogodnych, spokojnych, pe??nych nadziei i mi??o??ci ??wi?t Wielkanocnych ??yczy: admin

Ostatnie komentarze

admin
TOP