Netykieta - Dekalog Internauty

Index » Kategoria: Tutoriale » Tagi: .

W ka??dej dziedzinie naszego ??ycia, istniej? pewne zasady, dzi?ki kt??rym, toczy si? ??ycie. Tak??e w Internecie, s? zasady kt??re powinny by? "wyznawane" przez ka??dego internaute. Zapraszam do zapoznania si? z nimi:

10 przykaza?? u??ytkownika komputera

1.Nie u??ywaj komputera, po to, aby szkodzi? innym.
2.Nie zak????caj pracy na komputerach innym.
3.Nie przegl?daj bez pozwolenia cudzych danych.
4.Nie u??ywaj komputera, jako narz?dzia do kradzie??y.
5.Nie u??ywaj komputera, do r????nych nieetycznych sztuczek.
6.Nie u??ywaj i nie kopiuj cudzych program??w, za kt??re nie zap??aci??e??
7.Nie publikuj bez wiedzy autora, tekst??w kt??rych autorem jest kto?? inny.
8.Nie przyw??aszczaj sobie wysi??ku intelektualnego innych.
9.Pomysl o spo??ecznych konsekwencjach tego co robisz (pisz?c programy, teksty i publikuj?c je w Internecie)
10.U??ywaj komputera z zachowaniem rozs?dku.

10 przykaza?? komunikacji elektronicznej

1. Staraj si? wysy??a? przesy??ki kr??tkie i na temat.
2. Postaraj si? skupi? na jednym temacie - w jednej przesy??ce.
3. B?d?? rozwa??ny i kulturalny, m??wi?c o innym.
4. Cytuj, u??ywaj?c ??r??d??a.
5. Przestrzegaj "drogi s??u??bowej" w korespondencji z administratorami sieci/us??ug.
6. W stopce przesy??ki pocztowej za???czaj swoje dane (signature). Powinny one zawiera?: imi?, nazwisko, adres E-mail.
7. B?d?? staranny i ostro??ny przekazuj?c forwarding na adresy grupowe i listy dystrybucyjne.
8. Za szczeg??lnie niegrzeczne uwa??a si? rozpowszechnianie prywatnej poczty przez "mailing lists" lub Usenet bez zezwolenia autora.
9. ??artuj?c, pami?taj ze niekt??re twoje ??arty mog? kogo?? urazi?/obrazi?.
10. Kiedy cytujesz inne osoby, postaraj si? wyci?? z cytatu to, co nei dotyczy poruszanego problemu.

10 przykaza?? u??ytkownik??w grup dyskusyjnych.

1. Dbaj, o to, aby twoje pytania i spostrze??enia, nie odbiega??y od tematu danej listy.
2. Nie miej opor??w do zaczynania dyskusji, w ko??cu po to je stworzono.
3. Pami?taj, ??e tak jak ty traktujesz innych u??ytkownik??w, tak i oni mog? potraktowa? Ciebie.
4. Stawiaj?c pytanie w grupie dyskusyjnej, zalecaj nadsy??anie odpowiedzi do Ciebie osobi??cie; wy??lij opracowana, zbiorcza odpowiedz do ca??ej grupy.
5. Odpowiadaj?c na przesy??k? nades??ana do grupy, sprawd?? adres aby by? pewnym, ze odpowiadasz zgodnie z intencja (pojedynczej osobie lub ca??ej grupie).
6. Je??li nie mo??esz bra? udzia??u w dyskusji ponad tydzie??, wypisz si? lub zawie?? subskrypcj? we wszystkich listach/grupach do kt??rych nale??ysz.
7. Jesli znasz odpowied??, i mo??esz odpowiedzie? na czyje?? pytanie, wy??lij mu odpowied?? na jego prywatny meil
8. Czasami zapisuj?cy si? na list? nie s? zaznajomieni z w??a??ciw? "etykieta sieciowa" ('netiquette') i nadsy??aj? zadania subscribe lub unsubscribe bezpo??rednio do samej listy.
9. B?d?? tolerancyjny w takich przypadkach, udziel lepiej po??ytecznych wskaz??wek zamiast krytykowa?.
10. Inni ludzie na li??cie nie s? zainteresowani Twoimi zadaniami zapisania czy wypisania z listy. Wszelkie zadania administracyjne tego typu winny by? nadsy??ane pod odpowiedni adres, nie za?? do samej listy.

Powy??sze przykazania s? zbiorem przykaza?? z netykiet, pochodz?cych z r????nych ??r??de??. Postara??em si? umie??ci? tutaj te punkty, kt??re si? najcz???ciej powtarzaj?. Wi?c co za tym idzie - te (chyba) najwa??niejsze.

Przeczytajmy jeszcze raz powy??szy tekst, i je??li post?pujemy tak, jak jest tam napisane, to szczerze gratuluje, natomiast je??eli nie to postarajmy si? wprowadzi? te zasady w nasze i-net ??ycie :-).

autor: Piotr Lamk( lamek@tenbit.pl )
www.web-sign.tk
www.deesign.tk
wszelkie prawa zastrze??one!


* * *

Brak komentarzy

* pola wymagane

Linie i paragrafy automatyczne, adres e-mail nigdy nie widoczny.
Dozwolony HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> [code lang="css"][/code], [code lang="html"][/code]

Komentarze są moderowane. Spamowanie (reklamowanie innych stron, wpisy nie na temat itp.) komentarzy może spowodować zablokowanie IP komentującego. 

tanie serwery www: timnet.pl

Webmark został zbudowany na silniku Wordpress
wpisy (rss)komentarze (rss)
design by zama 2008
Stat24

 • Tani hosting

  Szukasz sprawdzonego hostingu www? B?dziesz m??g?? prowadzi? sw??j w??asny serwis lub reklamowa? swoje us??ugi. A do tego zaoszcz?dzi? p??ac?c niewielkie pieniadze za du??? przestrze?? dyskow?. Zapraszamy do zapoznania si? ofert? firmy hostingowej TimNet. Dzi?ki naszej wsp????pracy z firm? mamy do zaoferowania 25% bonifikat? na tani hosting w tej firmie. Wystarczy w polu kupon zni??kowy wpisa?: webmark.shost.pl. Kupon jest do wykorzystania przy aktywacji konta www Serwer Home Hosting PL lub Serwer Web Hosting PL.
 • Saizenmedia

 • Vladstudio

 • Spectab

  Spectab
 • Reset

  Poni??ej zamieszczam link przyk??adowego zapisu css resetuj?cego domy??lne parametry (dope??nienia, marginesy, wielko??? czcionki itp) poszczeg??lnych element??w wykorzystywanych do zbudowania strony. Autorem opracowania jest Eric Mayer
 • Mo??e co?? uaktualni??

  Ju?? ponad p???? roku min???o od ostatniego wpisu… Ale jestem ponownie z nowym (jak zwykle po d??ugiej przerwie) wygl?dem strony i zamiarem uaktualniania jej od czasu do czasu. Ju?? nied??ugo do pobrania udost?pni? poprzedni theme pod wordpressa i zupe??nie nowy projekt.
 • 'Go??y dzie??'

  Go??y dzie?? na mojej stronie trwa?? do??? kr??tko. Jako?? nie jestem przekonany do “obdzierania” strony ze sk??ry tylko po to, aby zobaczy? czy narz?dy i tkank? ma zdrow?. Wydaje mi si?, ??e zupe??nie inaczej mo??na popularyzowa? standardy sieciowe.
 • Wordpress 2.5

  A new version of Wordpress is available. Taki komunikat wita mnie w panelu administracyjnym ju?? od kilkudziesi?ciu godzin. Czas na zmiany. Nowy skrypt jest podobno warty dokonaniu apgrajdu. Zobaczymy. Wi?cej na oficjalnej stronie Wordpressa.
 • Wielkanoc

  Pogodnych, spokojnych, pe??nych nadziei i mi??o??ci ??wi?t Wielkanocnych ??yczy: admin

Ostatnie komentarze

admin
TOP