Bannery reklamowe w Internecie

Index » Kategoria: Tutoriale » Tagi: .

Banner - czyli grafika promuj?ca/reklamuj?ca nasz? stron? internetow? w sieci. Wielu z nas nawet nie wie, jak dzia??aj? takie reklamy. Dlatego "zbada??em" jak taka reklama wp??ywa na nas.

Co takiego ma w sobie dana grafika (banner) ??e zwracamy na ni? uwag?? Ot????, ka??da reklama, oboj?tnie czy to ta kt??r? widzimy w telewizji, s??uchamy w radiu czy te?? widzimy na danej stronie internetowej - musi spe??ni? swoj? rol? w stu procentach - skupi? uwag? danej osoby. Zajm? si? tutaj reklam? internetow?.

Cz?sto wchodz?c na strony www, widzimy reklamy… reklamy i reklamy. Czasami autorzy stron przesadzaj? z ni?. Przez co strona wygl?da jak jedna wielka rotacja banner??w reklamowych. Taki widok od razu odstrasza internaut??w, podobnie jak natarczywe okienka pop'up, kt??re zasypuj? nasz ekran przy wchodzeniu (b?d?? te?? opuszczaniu) danej witryny internetowej. Pop'up w wi?kszych ilo??ciach przewa??nie wyst?puje na stronach o tematyce erotycznej.

Teraz do rzeczy. Ka??da reklama jest przygotowywana w taki spos??b, aby jako?? zach?ci? potencjalnego klienta do (w przypadku Internetu) klikni?cia w ni? i zapoznania si? z oferta/tre??ci? promowanej przez ni? strony. Tutaj stosuje si? r????ne triki. Przede wszystkim - banner - podobnie jak strona kt??r? promuje, powinna posiada? ju?? sw??j tak jakby klimat. Nast?pn? wa??n? cech? jest animacja, rzadko kiedy osoba kt??ra czyta dany artyku??/tekst na stronie (do??? d??ugi) zwr??ci swoj? uwag? na pozbawiony animacji banner. Przewa??nie tworz?c banner uwag? zwracamy na to ??eby czym?? zach?ci? do klikni?cia w niego. Mo??na to zrobi? na r????ne sposoby:

umie??ci? grafik? przedstawiaj?c? "zaznaczony" przycisk, tak dobrze znany z system??w rodziny windows z napisem "kliknij", "wejd??" - wielu ludzi je??li widzi taki przycisk, nawet nie zwa??aj?c na tre??? reklamy - klika w ni?! - dlaczego? - zauwa??my co robimy my - kiedy zale??y nam na instalacji oprogramowania/gry w jak najkr??tszym czasie, lub gdy nie chcemy innych opcji ni?? te kt??re s? w standartowej instalacji? - Klikamy w??a??nie na takie oto przyciski kt??re maja domy??lne zaznaczenie!

U??ywajmy kontrast??w - i to kolorystycznych, i to s??ownych. Kolorystyczne bardzo przyci?gaj? nasze oko. W szczeg??lno??ci gdy u??yjemy efektu migania danych (najlepiej dw??ch) kolor??w.

Kto?? kiedy?? powiedzia?? " Przepisy i zasady s? po to, aby je ??ama? " - Umie???my na bannerze napis "NIE klikaj" dodajmy do tego zmieniaj?ce si? t??o (np czarno bia??e) i umie???my na stronie. Pod tym bannerem dajmy identyczny banner - tyle ??e zamiast napisu "NIE klikaj" dajmy taki oto napis: "Prosz? Ci? kliknij!". Jak my??lisz, w jaki banner internauta pr?dzej kliknie? Czy w ten "Prosz?…" kt??ry widzi na prawie ka??dym home page'u na kt??rym to autor prosi o klikni?cie w bannerek allegro, poniewa?? za ka??de klikni?cie otrzymuje 10gr, czy te?? w banner "Nie klikaj" ? Mog? ci? zapewni? (sprawdzone na kumplach:) ) ??e internauta kliknie w banner zakazuj?cy mu czego??:) Bo niby dlaczego kto?? mia??by mu czego?? zakazywa?? - Zrobi to nawet z czystej ciekawo??ci, dlaczego akurat tam nie mo??e klikn??.

Umie???my "pole przewijane" na bannerze. (dobrze znane tak??e z windows, przewijane pole tekstowe, albo lista wybor??w) dajmy tam tekst, kt??ry zaciekawi czytaj?cego… ale zredagujmy go tak, aby internauta chc?c doczyta? ostatni? linijk?, musia?? klikn?? na strza??k? przewijania… je??li kliknie (a 5/10 os??b zainteresowanych kliknie) to przeniesie si? na stron? do kt??rej prowadzi dany banner.

Przewa??nie zagraniczne (USA) strony internetowe oferuj? bannery wykonywane w technice Flash. Ta technika daje zupe??nie nowe mo??liwo??ci. Kiedy?? widzia??em pewien rodzaj bannera - gra przypominaj?ca obecnie znana gr? "Kurka wodna". Zadaniem osoby kt??ra ogl?da??a banner, by??o zestrzelenie 5 kaczek kt??re "lata??y po bannerze" Je??li trafi??e?? w 5 otwiera??o si? okno z reklamowan? stron?. Je??li nie trafi??e??, na bannerze pokazywa?? si? button "spr??buj ponownie" - w wyniku klikni?cia w ten button, tak??e otwiera??o si? nowe okno z reklamowan? stron?, natomiast na bannerze ponownie zosta??a wy??wietlona wspomniana gra.

Jak wida? r????ne sposoby zwr??cenia na siebie uwagi wykorzystuj? graficy na bannerach. Te powy??sze to tylko niekt??re z bardzo wielu trik??w reklamowych. Idzie to zauwa??y? przygl?daj?c si? nieco od innej strony reklam? w Internecie.

Ale pami?tajmy - nie umieszczamy na bannerze informacji niezgodnych z prawd?. Poniewa?? je??li umie??cimy ( co niestety zdarza si? w sieci ) na bannerze informacje ze na stronie znajduj? si? r????nego rodzaju nowe mp3, programy filmy, a klikaj?c na banner przenosi nas na strony pornograficzne… to mo??emy by? pewni ??e taka strona zostanie od razu zamkni?ta

autor: Piotr Lamk ( lamek@tenbit.pl )
www.web-sign.tk
www.deesign.tk
wszelkie prawa zastrze??one!


* * *

* pola wymagane

Linie i paragrafy automatyczne, adres e-mail nigdy nie widoczny.
Dozwolony HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> [code lang="css"][/code], [code lang="html"][/code]

Komentarze są moderowane. Spamowanie (reklamowanie innych stron, wpisy nie na temat itp.) komentarzy może spowodować zablokowanie IP komentującego. 

tanie serwery www: timnet.pl

Webmark został zbudowany na silniku Wordpress
wpisy (rss)komentarze (rss)
design by zama 2008
Stat24

 • Tani hosting

  Szukasz sprawdzonego hostingu www? B?dziesz m??g?? prowadzi? sw??j w??asny serwis lub reklamowa? swoje us??ugi. A do tego zaoszcz?dzi? p??ac?c niewielkie pieniadze za du??? przestrze?? dyskow?. Zapraszamy do zapoznania si? ofert? firmy hostingowej TimNet. Dzi?ki naszej wsp????pracy z firm? mamy do zaoferowania 25% bonifikat? na tani hosting w tej firmie. Wystarczy w polu kupon zni??kowy wpisa?: webmark.shost.pl. Kupon jest do wykorzystania przy aktywacji konta www Serwer Home Hosting PL lub Serwer Web Hosting PL.
 • Saizenmedia

 • Vladstudio

 • Spectab

  Spectab
 • Reset

  Poni??ej zamieszczam link przyk??adowego zapisu css resetuj?cego domy??lne parametry (dope??nienia, marginesy, wielko??? czcionki itp) poszczeg??lnych element??w wykorzystywanych do zbudowania strony. Autorem opracowania jest Eric Mayer
 • Mo??e co?? uaktualni??

  Ju?? ponad p???? roku min???o od ostatniego wpisu… Ale jestem ponownie z nowym (jak zwykle po d??ugiej przerwie) wygl?dem strony i zamiarem uaktualniania jej od czasu do czasu. Ju?? nied??ugo do pobrania udost?pni? poprzedni theme pod wordpressa i zupe??nie nowy projekt.
 • 'Go??y dzie??'

  Go??y dzie?? na mojej stronie trwa?? do??? kr??tko. Jako?? nie jestem przekonany do “obdzierania” strony ze sk??ry tylko po to, aby zobaczy? czy narz?dy i tkank? ma zdrow?. Wydaje mi si?, ??e zupe??nie inaczej mo??na popularyzowa? standardy sieciowe.
 • Wordpress 2.5

  A new version of Wordpress is available. Taki komunikat wita mnie w panelu administracyjnym ju?? od kilkudziesi?ciu godzin. Czas na zmiany. Nowy skrypt jest podobno warty dokonaniu apgrajdu. Zobaczymy. Wi?cej na oficjalnej stronie Wordpressa.
 • Wielkanoc

  Pogodnych, spokojnych, pe??nych nadziei i mi??o??ci ??wi?t Wielkanocnych ??yczy: admin

Ostatnie komentarze

admin
TOP