Rady dla biznesmen??w.

Index » Kategoria: Tutoriale » Tagi: .

Podczas projektowania strony internetowej, nale??y pami?ta?, ??e jej U??YTECZNO??? jest jednym z kluczowych element??w jej skuteczno??ci. U??yteczno??? decyduje o tym, czy odwiedzaj?cy Twoj? witryn? pozostan? na niej i czy powr??c? do niej w przysz??o??ci. Pami?taj, o jednej bardzo wa??nej rzeczy - KA??DY odwiedzaj?cy jest potencjalnym klientem - je??li witryna zainteresuje go, to mo??e on sta? si? klientem rzeczywistym. Poni??ej przedstawiam zagadnienia, kt??re powiniene?? rozwa??y?, aby zwi?kszy? u??yteczno???, a tym samym efektywno???, Twojej strony internetowej.

Powiedz, czym konkretnie si? zajmujesz i czemu s??u??y witryna
Przegl?daj?c strony w Internecie cz?sto mo??na spotka? witryny, kt??re w??a??ciwie nie wiadomo po co s? stworzone. Wchodz?c na tak? stron? nie wiesz, co mo??esz na niej znale???. Skoro tak, to przewa??nie zamykasz j? i nigdy ju?? na ni? nie powracasz. Aby takie zachowanie nie towarzyszy??o Twoim klientom, musisz dok??adnie ich poinformowa? CO ZNAJD? na Twojej stronie i co mo??esz im ZAOFEROWA?. Przedstaw to jasno i czytelnie. Najpro??ciej zrobi? to na stronie g????wnej. Mo??esz r??wnie?? stworzy? oddzieln? stron? zatytu??owan? "O nas" lub "O tej stronie", na kt??rej dok??adnie opiszesz, czemu s??u??y witryna i dlaczego powsta??a.

Upewnij si?, ??e Twoja strona szybko si? ??aduje
To bardzo wa??ny punkt funkcjonalno??ci Twojej strony. Nikt nie lubi stron, kt??re d??ugo si? wczytuj?. Odwiedzaj?cy Twoj? witryn? podejmuj? decyzje o pozostaniu na stronie w przeci?gu kilku sekund. Je??li strona nie za??aduje si? szybko, to prawdopodobnie u??ytkownik zamknie okno przegl?darki i poszuka informacji gdzie indziej, czyli u Twojej konkurencji. To oczywi??cie jest bardzo niepo???dane. Niestety nie mo??esz liczy? w tej kwestii na wyrozumia??o??? Internaut??w. Istnieje kilka powod??w, z kt??rych mo??e wynika? d??ugi czas ??adowania si? strony:

 • u??ycie na stronie rozbudowanych grafik, aplet??w Javy, kontrolek ActiveX, animacji flash, baner??w;
 • nieprawid??owe u??ycie tabel (np. umieszczenie ca??ej zawarto??ci strony w jeden tabeli);
 • umieszczenie zbyt du??ej ilo??ci informacji na jednej stronie; strona nie powinna by? wi?ksza ni?? 50K;
 • korzystanie z darmowych, wolnych us??ug hostingowych; w takim wypadku wyd??u??a si? czas przetwarzania i transferu danych z serwera;
 • u??ycie kodu HTML nie spe??niaj?cego standard??w, napisanego b???dnie lub nieefektywnie
 • .

Daj im to, czego szukaj?
Zastan??w si?, czego szukaj? Twoi potencjalni klienci w Internecie i na Twojej stronie. Je??li ju?? wiesz… to DAJ IM TO. Po??wi?? czas na zebranie niezb?dnych danych, materia????w, opracowa?? i podziel si? nimi z Internautami. Podziel si? r??wnie?? swoj? wiedz? i do??wiadczeniami. Dzielenie si? wiedz? i informacjami na wiele pozytywnych skutk??w: dajesz klientowi, to czego szuka, przyci?gasz jego uwag?, budujesz ZAUFANIE do swojej witryny i przedstawiasz si? jako specjalista w danej bran??y.

Je??li ju?? u??y??em s??owa "specjalista" to nasuwa mi si? jedna wa??na uwaga: nigdy nie m??w o sobie (ani o swojej firmie), ??e jeste?? specjalist?, ??e jeste?? najlepszy, najm?drzejszy itp. Tobie i tak NIE UWIERZ?. Pozw??l im samym doj??? do tego.
Najwa??niejsze, aby informacje, kt??re zaprezentujesz potencjalnym klientom by??y dla Nich u??yteczne i interesuj?ce.

Dobrze przemy??l nawigacj? na witrynie
Nawigacja jest bardzo wa??na na ka??dej witrynie ze wzgl?du na funkcjonalno??? i prostot? u??ywania. Dzi?ki przejrzystej nawigacji Twoi klienci mog? ??atwo odnale??? po???dan? informacj?. Oszcz?dzasz w ten spos??b ich czas - a trzeba pami?ta?, ??e Internauci s? BARDZO niecierpliwi i wymagaj?cy pod tym wzgl?dem.

Intuicyjna nawigacja, to ??atwy dost?p do wszelkich informacji na ka??dej podstronie serwisu. Poprawnie stworzona nawigacja, to r??wnie?? wy??sza pozycja Twojej strony w wyszukiwarkach, poniewa?? roboty przeszukuj?ce maj? ??atwiejsze zadanie i lepiej indeksuj? takie strony.

Umie??? map? strony
Niekt??rzy uwa??aj?, ??e dobra witryna musi zawiera? map? strony. Wi???e si? to oczywi??cie z u??atwieniem nawigacji. Mapa strony daje mo??liwo??? szybkiego rozeznania si? w zawarto??ci ca??ego serwisu na pojedynczej stronie. Ale… mapa strony nie zawsze jest potrzebna. Je??li witryna jest ma??a i nie zawiera rozbudowanej struktury to mapa nie wniesie nic do u??yteczno??ci strony. W takim wypadku wystarczy zadba? o czytelne menu.

Je??li prezentujesz du??o informacji, to zadbaj aby by??y one czytelnie przedstawione
Jak napisa??em wcze??niej, musisz dostarczy? potencjalnemu klientowi U??YTECZNYCH informacji. Je??li jednak zrobisz to w spos??b nieczytelny, to niestety nie przyniesie to zamierzonego efektu. Takie b???dy jak: ma??a czcionka, ??le dobrana kolorystyka, z??a konstrukcja zda??, obrazy w tle czy nieprawid??owe nag????wki, powoduj?, ??e klienci przerywaj? czytanie i zamykaj? stron?. Pokr??tce przedstawi? kilka element??w, na kt??re nale??y zwr??ci? uwag? redaguj?c tre??ci na witryn?.

U??yj odpowiednio dobranej czcionki. Najlepiej u??ywa? czcionki o rozmiarze 10px lub 12px. Je??li chodzi o kr??j czcionki to polecam czcionk? Arial lub Verdana. Takie parametry czcionki zapewniaj? ??atwe czytanie z monitora.
Na wszystkich stronach witryny u??ywaj tego samego kroju i wielko??ci czcionki.
Unikaj d??ugich, z??o??onych zda??. Je??li tekst zawiera d??ugie zdania to zast?p je kilkoma kr??tszymi. Kr??tkie zdania s? prostsze w odczycie i zrozumieniu.
T??o powinno kontrastowa? z literami. Najlepiej u??ywa? czarnych liter na bia??ym tle. Wystrzegaj si? jako t??a powtarzaj?cych si? obraz??w.
Prawid??owy nag????wek to reklama tre??ci, kt??r? prezentujesz. Dobrze skonstruowany mo??e znacz?co wp??yn?? na zainteresowanie Twoich klient??w.
W tek??cie zamieszczaj odno??niki do innych artyku????w i stron (u??atwia to nawigacj?).
Podziel tekst na akapity. Ka??dy akapit powinien mie? oko??o 4-10 wers??w. Po ka??dym akapicie zr??b linijk? przerwy. Tak zapisany tekst jest du??o ??atwiejszy do czytania. ?atwiej utrzyma? wzrok na czytanej linii i wzrok nie m?czy si? tak bardzo.
Unikaj justowania tre??ci do obu stron.
Nie mo??esz pozwoli? sobie na jakiekolwiek b???dy ortograficzne, interpunkcyjne czy merytoczne.

Nie ukrywaj si?
Jasno okre??l dane kontaktowe, podaj imi? i nazwisko, dok??adny adres. Je??li Tw??j klient b?dzie rozwa??a?? ch?? zakupu od Ciebie jakiej?? us??ugi lub towaru, to z pewno??ci? b?dzie chcia?? wiedzie? KOMU przesy??a swoje ci???ko zarobione pieni?dze. Je??li b?dziesz sie ukrywa?? za sformu??owaniami typu "My", "Nasza firma" itp. bez podawania konkret??w, takich jak np. imi?, nazwisko, adres, telefon lub regon, to bynajmniej nie wzbudzisz zaufania u potencjalnych klient??w (wi?cej na temat budowania zaufania mo??esz przeczyta? w artykule Jak zdoby? zaufanie w Internecie).

ZACH?CAJ swoich klient??w do zadawania pyta?? i kontaktowania si? z Tob?. Postaraj si?, aby kontakt ten by?? jak naj??atwiejszy - np. stw??rz formularz kontaktowy. Zamiast u??ywa? modnych adres??w e-mail w stylu webmaster@firma.pl, biuro@firma.pl, u??yj adresu, w kt??rym wyst?puje imi? i nazwisko osoby, do kt??rej trafi wiadomo??? np. jan.kowalski@firma.pl.

Przetestuj stron? zanim poka??esz j? ca??emu ??wiatu
Warto po??wi?ci? dodatkowy tydzie?? na testowanie strony, ni?? przedstawi? klientom stron? z b???dami. B???dy na stronie bardzo ??le ??wiadcz? o witrynie, a co gorsza o jej w??a??cicielu. Skutkiem jest utrata zaufania, a zaufanie to jeden z podstawowych element skuteczno??ci e-marketingu. Powiniene?? sprawdzi? czas ??adowania strony, nawigacj?, dost?pno??? informacji, zawarto???, kompatybilno??? z r????nymi przegl?darkami itd. Oto czynno??ci, kt??re powiniene?? wykona? przed umieszczeniem strony w Internecie:

Sprawd??, czy strona ??aduje si? poprawnie w r????nych przegl?darkach (przede wszystkim w tych najbardziej popularnych: Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera).
Upewnij si?, ??e wszystkie odno??niki na stronie s? okre??lone poprawnie i dzia??aj?.
Sprawd??, czy nie ma b???d??w w dzia??aniu strony.
Sprawd??, czy zamieszczone na stronie teksty nie zawieraj? b???d??w ortograficznych, interpunkcyjnych, sk??adniowych lub merytorycznych.
Przetestuj jak d??ugo zajmuje ??adowanie si? strony.

Regularnie sprawdzaj statystyki i logi serwera
Statystyki i logi serwera to prawdopodobnie NAJCENNIEJSZE ??r??d??o informacji o u??yteczno??ci Twojej strony. Korzystaj?c z nich mo??esz poprawi? u??yteczno??? i efektywno??? witryny. Mo??esz uzyska? takie informacje jak s??owa kluczowe u??yte do odnalezienia Twojej strony, najcz???ciej odwiedzane strony, jak d??ugo u??ytkownicy przebywali na Twojej witrynie, strony na kt??rych Internauci najcz???ciej ko??czyli wizyt? w serwisie.

Na podstawie takich informacji mo??esz zoptymalizowa? strony najcz???ciej odwiedzane i szczeg??lnie je wyr????ni?. Dzi?ki temu klienci b?d? mieli do nich jeszcze prostszy dost?p. Ka??dy taki szczeg???? powoduje wzrost zadowolenia klienta z serwisu, a st?d ju?? tylko krok do zyskania zaufania, lojalno??ci i w konsekwencji sprzeda??y.

Rada ko??cowa
Sprad?? swoj? stron? pod kontem powy??szych wskaz??wek. Cz?sto zdarza si?, ??e pocz?tkowo ma??a witryna rozrasta si? w spos??b niekontrolowany. W konsekwencji takiego powi?kszania si? zawarto??ci mo??e by?: zaburzenie struktury strony, uci???liwa nawigacja, niesp??jno???, wyd??u??ony czas ??adowanie si? strony. W takim wypadku by? mo??e konieczna b?dzie zmiana organizacji ca??ej witryny. Zaplanuj od pocz?tku struktur? i nawigacj?. By? mo??e zmiany wymaga r??wnie?? projekt graficzny.

Przedstawione, sprawdzone w praktyce rady mog? znacz?co przyczyni? si? do zwi?kszenia skuteczno??ci Twojej witryny. Pamietaj jednak, ??e nawet najlepsze rady nie s? nic warte, je??li nie zostan? zastosowane w praktyce, tak wi?c do dzie??a i powodzenia!

Tomasz Molik

——————————————————————————–
O autorze:
Tomasz Molik od trzech lat pomaga firmom w realizacji projekt??w e-biznesowych; jest m.in. w??a??cicielem witryny eSzablony.pl, gdzie opr??cz profesjonalnych szablon??w znajdziesz porady i artyku??y o e-marketingu i tworzeniu efektywnych stron.
wszelkie prawa zastrze??one!


* * *

 • Napisał: Zelda — 27/03/2014 @ 22:28

  Mapa strony jest u??yteczna je??li u??ywa si? narz?dzi Google. Nawet ma??a strona, je??li ma wgran? map?, po prostu lepiej si? indeksuje. Wygenerowanie jej to ??aden koszt, miejsca te?? nie zajmuje wiele, wi?c lepiej mie? ni?? nie mie?. Inaczej ka??dy debugger i audyt strony b?dzie nam wy??wietla?? brak mapy strony jako b???d.

* pola wymagane

Linie i paragrafy automatyczne, adres e-mail nigdy nie widoczny.
Dozwolony HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> [code lang="css"][/code], [code lang="html"][/code]

Komentarze są moderowane. Spamowanie (reklamowanie innych stron, wpisy nie na temat itp.) komentarzy może spowodować zablokowanie IP komentującego. 

tanie serwery www: timnet.pl

Webmark został zbudowany na silniku Wordpress
wpisy (rss)komentarze (rss)
design by zama 2008
Stat24

 • Tani hosting

  Szukasz sprawdzonego hostingu www? B?dziesz m??g?? prowadzi? sw??j w??asny serwis lub reklamowa? swoje us??ugi. A do tego zaoszcz?dzi? p??ac?c niewielkie pieniadze za du??? przestrze?? dyskow?. Zapraszamy do zapoznania si? ofert? firmy hostingowej TimNet. Dzi?ki naszej wsp????pracy z firm? mamy do zaoferowania 25% bonifikat? na tani hosting w tej firmie. Wystarczy w polu kupon zni??kowy wpisa?: webmark.shost.pl. Kupon jest do wykorzystania przy aktywacji konta www Serwer Home Hosting PL lub Serwer Web Hosting PL.
 • Saizenmedia

 • Vladstudio

 • Spectab

  Spectab
 • Reset

  Poni??ej zamieszczam link przyk??adowego zapisu css resetuj?cego domy??lne parametry (dope??nienia, marginesy, wielko??? czcionki itp) poszczeg??lnych element??w wykorzystywanych do zbudowania strony. Autorem opracowania jest Eric Mayer
 • Mo??e co?? uaktualni??

  Ju?? ponad p???? roku min???o od ostatniego wpisu… Ale jestem ponownie z nowym (jak zwykle po d??ugiej przerwie) wygl?dem strony i zamiarem uaktualniania jej od czasu do czasu. Ju?? nied??ugo do pobrania udost?pni? poprzedni theme pod wordpressa i zupe??nie nowy projekt.
 • 'Go??y dzie??'

  Go??y dzie?? na mojej stronie trwa?? do??? kr??tko. Jako?? nie jestem przekonany do “obdzierania” strony ze sk??ry tylko po to, aby zobaczy? czy narz?dy i tkank? ma zdrow?. Wydaje mi si?, ??e zupe??nie inaczej mo??na popularyzowa? standardy sieciowe.
 • Wordpress 2.5

  A new version of Wordpress is available. Taki komunikat wita mnie w panelu administracyjnym ju?? od kilkudziesi?ciu godzin. Czas na zmiany. Nowy skrypt jest podobno warty dokonaniu apgrajdu. Zobaczymy. Wi?cej na oficjalnej stronie Wordpressa.
 • Wielkanoc

  Pogodnych, spokojnych, pe??nych nadziei i mi??o??ci ??wi?t Wielkanocnych ??yczy: admin

Ostatnie komentarze

admin
TOP